Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-05-20 ( Imieniny: Bazylego, Bernardyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach - Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach (zwany dalej Teatrem) działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.);
 2. Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1946 r. w sprawie powołania do życia Państwowego Teatru Śląskiego (Dziennik Urzędowy M K i Sz Nr 5)
 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), ( tj. Dz.U. z  2013 r. poz. 596 z późn. zm.);
 4. Statutu Teatru Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. nadanego Uchwałą  Nr IV/22/17/2012 przez Sejmik Województwa Śląskiego.

§ 2

Teatr wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK/T/2/99.

§ 3

Do zadań Teatru należy tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej.

§ 4

Regulamin Organizacyjny Teatru (zwany dalej Regulaminem) określa:

 1. Zasady kierowania Teatrem oraz zastępowania osoby kierującej Teatrem w trakcie jej nieobecności.
 2. Strukturę organizacyjną Teatru.
 3. Zadania kierujących komórkami organizacyjnymi, ich zakres uprawnień i odpowiedzialności.
 4. Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.

Rozdział II Zarządzanie teatrem

§ 1

 1. Teatrem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektor zarządza Teatrem z pomocą: 
 1. Zastępcy Dyrektora,
 2. Głównego Księgowego.

§ 2

 1. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora, jego prawa i obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora.
 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora, prawa i obowiązki Dyrektora przejmuje osoba upoważniona przez Dyrektora na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

§ 3

 1.  Dyrektor odpowiada za merytoryczną i finansową działalność Teatru, zapewniając prawidłowo i terminowe wykonanie zadań zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in. za wykonanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych ustawą o finansach publicznych.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy: 
 1. określenie strategii Teatru i zapewnienie realizacji celów  4, poprzez wyznaczanie zadań artystycznych, organizacyjnych i finansowych oraz nadzorowanie ich wykonania przez poszczególne komórki,
 2. planowanie i organizowanie pracy Teatru oraz zarządzanie jego majątkiem i ochroną
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem ochroną majątkiem
 4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,
 5. prowadzenie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 6. nadzorowanie działalności Teatru poprzez zapewnienie sprawnego działania struktury organizacyjnej, systemu obiegu dokumentów oraz bezpieczeństwa pracy,
 7. nadzorowanie właściwej organizacji i dyscypliny pracy,
 8. organizowanie i realizowanie zadań w zakresie ochrony p. poż.,
 9. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru,
 10. nadzór nad działalnością Szkoły Aktorskiej,
 11. współpraca z Radą Programową, Związkami Zawodowymi i kołem ZASP.

§ 4

 1. Zastępca Dyrektora, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora, realizuje wyznaczone cele Teatru. Współdziałając z Dyrektorem i Głównym Księgowym nadzoruje gospodarkę finansową. W porozumieniu z Dyrektorem ustala plany działalności merytorycznej i finansowej w tym poszczególnych działów, jak również zadania dla podlegających mu pracowników.
 2. Do zadań Zastępcy Dyrektora w szczególności należy:
 1. przejmowanie obowiązków Dyrektora pod jego nieobecność,
 2. gospodarowanie majątkiem Teatru oraz dbałość o jego rozwój w sferze organizacyjnej i administracyjnej,
 3. współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Teatru,
 4. współdziałanie z Dyrektorem nad całością spraw administracyjnych Teatru,
 5. nadzorowanie właściwego przygotowania technicznego wydarzeń, nad zaopatrzeniem, gospodarką magazynową oraz zabezpieczeniem Teatru, ochroną jego pracowników i osób w nim przebywających,
 6. dbanie o stałą techniczną modernizację mienia,
 7. nadzorowanie zadań w zakresie p.poż.,
 8. nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych.

§ 5

 1. Głównemu Księgowemu powierza się obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu i wyniku finansowego Teatru oraz za przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, określonych obowiązującymi przepisami.
 2. Do zadań Głównego Księgowego w szczególności należy:
  1. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej,
  2. analiza bieżącej i okresowej gospodarki finansowej oraz jej monitorowanie,
  3. badanie efektywności ekonomicznej oraz zgodności planowania i gospodarowania z ogólnymi zasadami rachunku ekonomicznego,
  4. opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad jego wykonaniem,
  5. sporządzanie sprawozdawczości wymaganej w zakresie powierzonych obowiązków,
  6. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniami wypłacanymi przez Teatr,
  7. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  8. ustalanie zasad i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz kontrolowanie prawidłowości ich przestrzegania,
  9. kierowanie, nadzorowanie i kontrola pracy Działu Finansowo-Księgowego,
  10. nadzorowanie archiwizacji i zabezpieczenia dokumentów finansowo-księgowych

§ 6

 1. Przy Teatrze działa Rada Programowa  powoływana przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 2. Do zadań Rady należy opiniowanie na potrzeby organizatora działań statutowych Teatru oraz ich realizację.
 3. Szczegółowe zasady działania Rady Programowej Teatru określa regulamin opracowany przez Radę i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Rozdział III Struktura organizacyjna

Graficzny schemat organizacyjny przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział IV Zasady organizacji pracy

§ 1 

 1. Działami kierują kierownicy.
 2. W przypadku nieobecności kierownika, zastępstwo obejmuje zastępca lub wyznaczony przez niego kierownika pracownik.

§ 2

 1. Kierownik działu odpowiedzialny jest jednoosobowo za właściwą pracę tego działu.
 2. Do jego zadań w szczególności należy:
  1. organizowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników,
  2. opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności swoich pracowników,
  3. zapoznawanie pracowników z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Teatrze oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  4. zapewnienie właściwej dyscypliny pracy, ustalanie planu, czasu pracy i ich rozliczanie,
  5. dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,
  6. racjonalne prowadzenie gospodarki powierzonymi składnikami majątkowymi,
  7. celowe i gospodarne wydawanie środków pieniężnych przyznanych do realizacji swoich zadań,
  8. nadzorowanie terminowości załatwiania spraw i terminowe składanie sprawozdań,
  9. ocena podległych pracowników, wnioskowanie w sprawie przyjmowania, zwalniania, awansowania, wyróżniania bądź karania.

§ 3

Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych i pracowników Teatru należą:

 1. Ścisła i obowiązkowa współpraca z innymi komórkami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 2. Bieżąca wymiana informacji.
 3. Współpraca z podmiotami i instytucjami właściwymi ze względu na zakres realizowanych zadań.
 4. Wykonywanie zadań zgodnie z pisemnym zakresem czynności oraz innych poleceń wydawanych przez przełożonych
 5. Przestrzeganie przepisów wynikających z przepisów prawa, postanowień wewnętrznych aktów normatywnych oraz innych regulacji.
 6. Terminowa realizacja zadań.
 7. Opracowywanie dokumentacji merytorycznej z zakresu działania swojej komórki, m.in. sporządzanie umów cywilno-prawnych, aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów) itp. oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.

Rozdział V Akty normatywne

§ 1

W Teatrze wydawane są następujące akty normatywne:

 1. Zarządzenia – przepisy do stałego przestrzegania bądź  lub terminowego wykonania,
 2. Regulaminy – przepisy o charakterze stałym, określające tryb postępowania lub funkcjonowania,
 3. Instrukcje – wytyczne w sprawie trybu postępowania

§ 2

 1. Wydawanie aktów wymienionych w §15  jest zastrzeżone do kompetencji Dyrektora.
 2. Za pisemnym upoważnieniem Dyrektora, w przypadku jego nieobecności, Zarządzenia wynikłe z bieżącej potrzeby działalności Teatru może wydać osoba zastępująca Dyrektora.

§ 3

 1. Opracowanie projektu aktu normatywnego należy do kierownika działu lub pracownika na samodzielnym stanowisku, którego zakresu działania ten akt dotyczy.
 2. Akty normatywne wymienione w §15 wymagają opinii prawnej.

§ 4

 1. Oryginały aktów normatywnych Teatru przechowuje Kancelaria.
 2. Akty normatywne podlegają obowiązkowej rejestracji.

Rozdział VI Zakres zadań komórek organizacyjnych

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. sprawdzanie oraz dekretowanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 2. prowadzenie ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych
 3. podatku od towarów i usług,
 4. czuwanie nad prawidłowym rozliczaniem kasy oraz rozliczaniem wpływów z prowadzonej sprzedaży,
 5. sporządzanie listy płac pracowników własnych i obcych zgodnie z zawartymi umowami,
 6. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych,
 7. zamykanie i bilansowanie ksiąg inwentarzowych wg stanu na dzień 31 grudnia  z uwzględnieniem przychodów, rozchodów i likwidacji,
 8. archiwizowanie dokumentacji z zakresu swojej działalności,
 9. nadzór nad działalnością działu finansowo-księgowego. 

Do zadań Managera Marki należy:

 1. reprezentowanie Teatru na zewnątrz,
 2. dbanie o jego pozytywny wizerunek,
 3. planowanie działań marketingowych i akcji promocyjnych służących budowaniu wizerunku Teatru.

Do zadań Producenta Teatralnego należy:

 1. z upoważnienia dyrektora Teatru sprawowanie funkcji kierowniczych w stosunku do zespołu zadaniowego – danej produkcji, każdorazowo powołanego przez dyrektora,
 2. ustalanie w porozumieniu z dyrektorem planu finansowego dla danej produkcji,
 3. zaciąganie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa zobowiązań finansowych związanych z daną produkcją,
 4. ustalanie honorariów dla artystów,
 5. nadzorowanie wydatków przeznaczonych na daną produkcję,
 6. koordynowanie wszystkimi działaniami związanymi z produkcją,
 7. organizowanie współpracy pomiędzy wszystkimi komórkami i realizatorami, kooproducentami, inwestorami i partnerami wspierającymi proces produkcji,
 8. sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją spektaklu.

Producent teatralny każdorazowo ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie planu finansowego danej produkcji.

Do zadań Managera Programowego należy:

 1. tworzenie i analizowanie repertuaru w uzgodnieniu z Dyrektorem
 2. inicjowanie występów gościnnych krajowych i zagranicznych Teatru,
 3. zgłaszanie spektakli Teatru na festiwale i przeglądy teatralne krajowe i zagraniczne,
 4. sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z powyższymi wydarzeniami,
 5. sprawowanie opieki nad zespołami goszczącymi w Teatrze oraz nad zespołem Teatru na występach gościnnych poza siedzibą,
 6. nadzorowanie i  kompletowanie materiałów do archiwum artystycznego Teatru,
 7. nadzór nad działalnością działu programowego.

Zadania  komórek organizacyjnych wchodzących w skład Działu Programowego:

Biuro Obsługi Widza. Pracą działu kieruje Kierownik BOW.

 1. organizuje widownię poprzez rezerwację, sprzedaż i kolportaż biletów, abonamentów oraz materiałów promocyjnych,
 2. współpracuje w organizowaniu imprez okolicznościowych w Teatrze,
 3. współpracuje w tworzeniu repertuaru,
 4. raportuje wpływy i frekwencję,
 5. zabezpiecza obsługę szatniarsko-bileterską oraz dyżury p.poż.

Dramaturg

 1. adaptuje teksty literackie wskazane przez Dyrektora Teatru,
 2. sprawuje opiekę literacką nad działaniami związanymi z projektami dramaturgicznymi wewnątrz i na zewnątrz Teatru,
 3. przygotowuje i prowadzi warsztaty dramaturgiczne z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi wg własnego opracowania,
 4. monitoruje najnowsze teksty dramatyczne w dostępnych mediach,
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie cyklu autorskich miniform teatralnych związanych z regionem śląskim oraz utworzenie i rozwijanie ośrodka współczesnej dramaturgii polskiej i zagranicznej przy Teatrze wg własnej koncepcji.

Filmowiec

 1. opracowuje koncepcję rejestracji i montażu: spektakli, wydarzeń kulturalnych  w Teatrze oraz zwiastunów przedstawień,
 2. rejestruje spektakle i inne wydarzenia kulturalne oraz utrwala je na nośnikach,
 3. przygotowuje i produkuje materiały filmowe reklamujące wydarzenia w Teatrze,
 4. archiwizuje sporządzone przez siebie materiały.

Koordynator Pracy Artystycznej (stanowisko samodzielne):

 1. koordynuje działalność artystyczną, rozpisuje plany prób i przedstawień oraz nadzoruje i rozlicza ich realizację,
 2. współpracuje z twórcami oraz realizatorami przedstawień i wydarzeń artystycznych,
 3. uczestniczy w planowaniu repertuarów miesięcznych,
 4. sporządza plan wykorzystania scen oraz sal prób,
 5. kontroluje raporty z prób i przedstawień oraz rozlicza czas pracy zespołu aktorskiego i podległych pracowników,
 6. sprawuje nadzór nad archiwum artystycznym Teatru,
 7. kieruje pracą podległych pracowników: inspicjentów, suflerów, realizatora światła, stroiciela -konserwatora instrumentów muzycznych.

Projektant Graficzny

 1. opracowuje koncepcje edytorskie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 2. projektuje layouty graficzne, elementy graficzne kampanii promocyjnych/informacyjnych,
 3. przygotowuje projekty graficzne do druku, m.in. programy teatralne, plakaty, ulotki, materiały informacyjne,
 4. przygotowuje projekty graficzne w wersji elektronicznej,
 5. wykonuje skład komputerowy publikacji oraz korekty merytoryczne i korekty składu publikacji

Rzecznik Prasowy

 1. organizuje i prowadzi konferencje prasowe,
 2. przygotowuje i redaguje programy do spektakli Teatru,
 3. redaguje i czuwa nad dystrybucją prasowego newslettera i materiałów prasowych dla przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnopolskich,
 4. redaguje i zarządza treścią materiałów zamieszczonych w mediach społecznościowych: profil na portalu Facebook oraz konto na kanale Twitter Teatru

Sekretarz Literacki

 1. koordynuje i nadzoruje redakcję materiałów  reklamowo-wydawniczych,
 2. przygotowuje i opracowuje wnioski i granty,
 3. obsługuje stronę internetową.
 4. redaguje i zarządza treścią materiałów zamieszczonych na stronie internetowej,                             
 5. opracowuje i wdrażana projektów współpracy międzyinstytucjonalnej krajowej i międzynarodowej

Specjalista ds. Biznesu

 1. zajmuje się wynajmem pomieszczeń oraz sprzedażą spektakli w siedzibie Teatru,
 2. koordynuje  działaniami związanymi z jubileuszami, spektaklami zamkniętymi i imprezami okolicznościowymi na zlecenie instytucji   i zakładów pracy,
 3. sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem powyższych działań,
 4. pozyskuje finansowanie oraz inne świadczenia na rzecz Teatru.

Tłumacz

 1. tłumaczy z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski teksty na anglojęzyczną stronę internetową Teatru, fragmenty tekstów dramatycznych, prozy i liryki, teksty informacyjne, promocyjne, prawne, techniczne itp.,
 2. tłumaczy na żywo podczas spotkań kierownictwa i pracowników Teatru z obcokrajowcami,
 3. tłumaczy na żywo na potrzeby obcokrajowców oglądających spektakle Teatru

Zadania komórek organizacyjnych podległych Dyrektorowi :

Zespół aktorski

 1. członkowie Zespołu Aktorskiego przygotowują powierzone zadania artystyczne, zgodnie z ustaleniami i wymogami reżysera przedstawienia,
 2. uczestniczą w sesjach fotograficznych, filmowych ustalonych przez Teatr,
 3. jako pracownicy Teatru udostępniają swój wizerunek (głos, wypowiedź, zdjęcia) in. w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na banerach, plakatach itp. w celach archiwalnych oraz służących wszelkiej promocji i reklamie działalności statutowej Teatru, z zastrzeżeniem, że takie wykorzystanie nie będzie naruszać dóbr osobistych aktora.

Rzecznik Dyrektora ds. Kontaktu z Miastami Metropolii - Koordynator Edukacji Teatralnej

 1. inicjuje i organizuje spotkania z przedstawicielami metropolii w celu pozyskania funduszy finansowych i partnerów do współpracy.
 2. inicjuje, organizuje i prowadzi różne formy edukacji teatralnej, m.in. lekcje, warsztaty teatralne, eventy, projekty, „Studium Wiedzy o Teatrze” itp., odpowiada za ich rozliczenie,
 3. prowadzi, rozlicza, inicjuje, organizuje i realizuje spotkania tematyczne zgodnie z potrzebami programowymi nauczycieli dla szkół różnego szczebla.

Asystent Dyrektora

 1. współpracuje z Dyrektorem w zakresie organizacji jego pracy,
 2. organizuje, spotkania i zebrania, sporządza protokoły i notatki,
 3. sporządza sprawozdania, analizy i raporty na potrzeby Dyrektora lub innych instytucji,
 4. koordynuje współpracę Teatru ze studentami, pracownikami i absolwentami szkół wyższych.

Doradca Dyrektora

 1. sprawuje opiekę nad Radą Mecenasów skupioną przy Teatrze,
 2. utrzymuje stałe kontakty ze środowiskiem biznesowym i inicjuje nowe w celu pozyskania mecenasów,
 3. buduje długofalowe i profesjonalne relacje w środowiskach biznesowych
  i gospodarczych.

Kadry - Kancelaria

 1. prowadzi sprawy osobowe pracowników oraz dokumentację w tym zakresie,
 2. prowadzi pracownicze sprawy socjalne oraz wszelką niezbędną dokumentację,
 3. archiwizuje dokumentację kadrową,
 4. współpracuje z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora w pracach związanych z kontrolą zarządczą,
 5. obsługuje całość korespondencji wpływającej i wypływającej do i z Teatru i wszelkie czynności  z tym związane,
 6. prowadzi sprawy organizacyjne Teatru oraz zewnętrzną dokumentację z tym związaną,
 7. prowadzi rejestry aktów normatywnych Teatru, umów zawieranych przez Teatr, upoważnień i kontroli zewnętrznych.

Specjalista ds. Administrowania Majątkiem

 1. prowadzi kartoteki majątku trwałego i nietrwałego oraz prowadzi ewidencję inwentarza,
 2. nadzoruje składniki majątkowe znajdujące się w ruchu i zmieniające miejsce użytkowania,
 3. organizuje wszystkie prace związane z inwentaryzacją majątku.

Specjalista ds. BHP

 1.  wykonuje zadania i czynności związane z zamówieniami publicznymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustaleniami wewnętrznymi Teatru,
 2. współpracuje z pracownikami księgowości w celu pozyskiwania bieżących informacji na temat wydatków Teatru wymagających zastosowania procedur zamówień publicznych,
 3. opracowuje, przy współpracy z wnioskodawcami, materiały niezbędne do sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przygotowuje ten dokument.

Szkoła Aktorska

 1. Szkoła prowadzi własną gospodarkę finansową, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Teatru planem finansowym,
 2. w porozumieniu z Dyrektorem ustala plany działalności edukacyjnej bieżące i perspektywiczne,
 3. szczegółowe zasady działania określone są w Statucie i Regulaminie Szkoły,
 4. Szkołą Aktorską kieruje Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoły Aktorskiej - Dyrektor Szkoły Aktorskiej.

Komórki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora:

Asystent Zastępcy Dyrektora

 1. współpracuje z Zastępcą Dyrektora w zakresie organizacji jego pracy,
 2. organizuje, spotkania i zebrania, sporządza protokoły i notatki,
 3. prowadzi ewidencję skarg, wniosków i zażaleń kierowanych do Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora oraz niezbędną dokumentację,
 4. zastępuje w razie nieobecności   w pracy pracowników działu Kadry – Kancelaria.

Dział Produkcji i Obsługi Sceny

 1. produkuje i montuje na scenie scenografię oraz zabezpiecza ją w zakresie p.poż.  i BHP,
 2. produkuje kostiumy zgodnie z wymaganiami scenografa, kostiumologa lub reżysera,
 3. zapewnia obsługę techniczną prób i spektakli w Teatrze i poza jego siedzibą oraz imprez obcych w siedzibie Teatru poprzez zespoły oświetleniowców i realizatorów dźwięku,
 4. współpracuje z reżyserami i scenografami, kostiumologami przy realizacji wydarzeń teatralnych,
 5. zapewnia prawidłowe gospodarowanie środkami technicznymi i utrzymanie ich
  w dobrym stanie,
 6. zapewnia obsługę charakteryzatorską i obsługę garderobianych,
 7. prowadzi gospodarkę magazynową kostiumów, obuwia, rekwizytów, broni  i dekoracji,
 8. ubezpiecza majątek Teatru.

Dział Techniczno-Gospodarczy

 1. planuje i nadzoruje  remonty i inwestycje,
 2. wykonuje bieżące naprawy i remonty,
 3. planuje oraz nadzoruje gospodarkę energetyczną Teatru,
 4. zapewnia utrzymanie systemów, instalacji oraz urządzeń infrastruktury w powierzonym zakresie,
 5. sprawuje nadzór nad obsługą, konserwacją oraz remontami urządzeń i instalacji elektrycznych,
 6. utrzymuje środki transportu w należytej sprawności i dba o ich racjonalne wykorzystanie,
 7. administruje i zarządza komputerowymi sieciami lokalnymi i ich składnikami,
 8. utrzymuje sprzęt komputerowy oraz sieci w sprawności technicznej,
 9. zapewnia bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych w Teatrze,
 10. czuwa nad legalnością oprogramowania używanego w Teatrze.
 11. utrzymuje czystość we wszystkich obiektach Teatru oraz terenów wokół budynków,
 12. zapewnia ochronę budynków Teatru w celu zapobieżenia nielegalnemu wejściu, kradzieży, pożarom czy innemu zagrożeniu,
 13. dba o sprawność urządzeń przeciwpożarowych, oddymiających, czujek antywłamaniowych,
 14. koordynuje i kontroluje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach Teatru, zwłaszcza w trakcie spektakli i wydarzeń artystycznych,
 15. opracowuje plany ewakuacyjne oraz szkoli w tym  zakresie ewakuację pracowników i widzów,
 16. przeprowadza szkolenia okresowe dla pracowników Teatru w zakresie p.poż.,
 17. kontroluje sprawność urządzeń oraz sprzętu gaśniczego,
 18. bierze udział w odbiorach technicznych wystawianych spektakli i zabezpieczeniach przeciwpożarowych dekoracji teatralnych.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 1

Dyrektor w drodze zarządzenia może wyodrębnić i znosić w ramach istniejących działów dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska, a także zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.

§ 2

Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz podległość służbową określają zakresy czynności ustalone przez kierowników komórek organizacyjnych i zaakceptowane przez Dyrektora.

§ 3

Zmiany w Regulaminie organizacyjnym można dokonać w trybie przyjętym dla jego ustalenia.

Autor: Teresa Kundich

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-26 17:42:35przez: Teresa Kundich
Opublikowano:2020-08-26 00:00:00przez: Agnieszka Zarychta
Podmiot udostępniający: Teatr Śląski
Odwiedziny:2746

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo