Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-06-17 ( Imieniny: Laury, Leszka)

Biuletyn Informacji Publicznej Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach - Statut instytucji

Statut instytucji

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, zwany dalej „Teatrem”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury – instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
 • niniejszego statutu.

§ 2

 1. Teatr może używać skróconej nazwy – Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego.
 2. Siedzibą Teatru jest miasto Katowice.
 3. Teatr prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

 1. Organizatorem Teatru jest Województwo Śląskie.
 2. Teatr posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK/T/2/99.
 3. Nadzór nad Teatrem sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Teatr używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji oraz jej adresem.

Rozdział II Zakres działalności Teatru

 1. Teatr tworzy i upowszechnia kulturę teatralną w szczególności poprzez przygotowanie i wystawianie przedstawień teatralnych, w oparciu o zawodowych realizatorów i wykonawców.
 2. Teatr może podejmować inne formy działalności artystycznej mające na celu tworzenie i upowszechnianie kultury.
 3.  Teatr prowadzi działalność edukacyjną w zakresie zadań statutowych.
 4.  Teatr może prowadzić działalność impresaryjną zgodną z profilem artystycznym, a także udostępniać scenę do prezentacji teatralnych, operowych, operetkowych, estradowych innych instytucji kultury i zespołów w celu poszerzenia oferty repertuarowej.
 5. Dla realizacji zadań statutowych Teatr współdziała w szczególności z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Rozdział III Zarządzanie Teatrem

§ 1

 1. Dyrektora Teatru, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Dyrektor zarządza Teatrem, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności Teatru, w tym za całość jego gospodarki finansowej.
 3. Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy zastępcy dyrektora Teatru, zwanego dalej „zastępcą dyrektora” i głównego księgowego.
 4. Zastępcę dyrektora zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Śląskiego.
 5. Rolę dyrektora artystycznego pełni dyrektor bądź zastępca dyrektora.
 6. W przypadku gdy zastępcę dyrektora pełniącego funkcję dyrektora artystycznego powołuje dyrektor w drodze konkursu, w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel organizatora.
 7. W przypadku gdy dyrektorem artystycznym jest zastępca dyrektora, odpowiada on za poziom artystyczny Teatru i podejmuje decyzje w uzgodnieniu z dyrektorem.
 8. Dyrektor może ustanowić pełnomocników, określając termin i zakres upoważnień w formie pełnomocnictwa.
 9. Zarząd Województwa Śląskiego może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub prawnej w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2

 1. Dyrektor może tworzyć zespoły doradcze.
 2. Zespoły doradcze mają charakter stały lub mogą zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania – wówczas okres ich działania ograniczony jest terminem realizacji tego zadania.
 3. W skład zespołów doradczych mogą wchodzić pracownicy Teatru oraz osoby spoza niego w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu zespołu.
 4. Dyrektor informuje organizatora o zamiarze utworzenia zespołu doradczego. Organizator ma prawo desygnowania jednego przedstawiciela jako członka zespołu. Dotyczy to również już istniejących zespołów.
 5. Tryb działania zespołów doradczych określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniami dyrektora.
 6. Obsługę biurową zespołów doradczych zapewnia Teatr.

§ 3

 1. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
  1. prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
  2. tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 4 statutu oraz w regulaminie organizacyjnym,
  3. dbałość o mienie i finanse Teatru oraz właściwe nimi gospodarowanie,
  4. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych. 
 2. Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego:
  1. roczny plan finansowy Teatru w terminie ustalonym przez organizatora,
  2. sprawozdania finansowe w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,
  3. roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w przepisach dotyczących rachunkowości,
  4. obejmujące okres roku plany działalności statutowej oraz sprawozdania z ich realizacji zaopiniowane uchwałami Rady Programowej, o której mowa w § 9, w terminach określonych przez organizatora,
  5. informacje finansowe i merytoryczne w zakresie i terminach ustalonych przez organizatora konieczne do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy Teatru.

Rozdział IV Rada Programowa

 1. Przy Teatrze działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
 3.  Rada opiniuje na potrzeby organizatora działania statutowe Teatru oraz ich realizację.
 4. W skład Rady wchodzą w szczególności: przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciel Miasta Katowice oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji.
 5. Kadencja Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Zarząd Województwa Śląskiego jej nowego składu.
 6. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego regulaminu.
 7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
 8. Obsługę biurową Rady zapewnia Teatr.

Rozdział V Gospodarka finansowa Teatru

§ 1

 1. Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Teatru, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
 2. Przychodami Teatru są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 3. Organizator przekazuje Teatrowi środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 4. Teatr prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów i rachunkowości.

§ 2

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Teatru w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest jednoosobowo dyrektor Teatru lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3

 1. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Dochód z działalności Teatru, o której mowa w ust. 1, służy realizacji celów statutowych.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 1. Statut Teatru nadawany jest uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego.
 2. O zmianach statutu decyduje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Oryginalny dokument Statutu w wersji pdf

Autor: Teresa Kundich

Czytaj więcej

 • Uchwała nr IV/22/18/2012 dot. utworzenia Teatru Śląskiego

  Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany aktu o utworzeniu Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

  Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku,...

 • Uchwała nr IV/22/17/2012

  Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

  Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590...

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-26 17:42:49przez: Teresa Kundich
Opublikowano:2020-08-26 00:00:00przez: Agnieszka Zarychta
Podmiot udostępniający: Teatr Śląski
Odwiedziny:2466

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo